zzz logo

Zavod za zavarivanje - Imenovano telo za opremu pod pritiskom i pokretnu opremu pod pritiskom (И 012)

1. Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom

Zavod za zavarivanje je Imenovano telo (Notified Body) za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. gl. RS br. 87/2011).

Imenovanje obuhvata ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom prema sledećim modulima:

 • Modul A1 (unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja)
 • Modul B (pregled tipa)
 • Modul B1 (pregled projekta)
 • Modul C1 (usaglašenost sa tipom)
 • Modul F (verifikacija proizvoda)
 • Modul G (pojedinačna verifikacija)
 • Kombinacija modula B1+F
 • Kombinacija modula B+C1
 • Kombinacija modula B+F

2. Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom

Zavod za zavarivanje je Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. gl. RS br. 87/2011).

Imenovanje obuhvata nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom i izdavanje sledećih odobrenja:

 • Odobrenje radnih postupaka za izradu nerastavljivih spojeva prema tački 3.1.2 Priloga I Pravilnika (za kategorije opreme II, III i IV je obavezujuće)
 • Odobrenje osoblja za izradu nerastavljive spojeve 3.1.2, Priloga I Pravilnika (za kategorije opreme II, III i IV je obavezujuće)
 • Odobrenje za osoblje koje ispituje nerastavljive spojeve 3.1.3, Priloga I Pravilnika (za kategorije opreme III i IV je obavezujuće)

3. Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom

Zavod za zavarivanje je Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, (Sl. gl. RS br. 87/2011 i 75/2013).

Imenovanje obuhvata preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom u eksploataciji i podrazumeva:

 • Prvi pregled
 • Periodični pregled
 • Vanredni pregled
 • Pregled pre ponovnog puštanja u rad

Navedeni pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom mogu obuhvatiti:

 • Spoljašnji pregled
 • Unutrašnji pregled
 • Ispitivanje pritiskom
 • Po potrebi i druga ispitivanja kao što su ispitivanja metodama bez razaranja

Nakon realizovanog pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom Imenovano telo izdaje Zapisnik o izvršenom pregledu.

Ukoliko tokom pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti nisu utvrđene neusaglašenosti, Imenovano telo uz Zapisnik izdaje i Revizioni list u kome se navodi vrsta obavljenog pregleda i termin i vrstu narednog pregleda.

Svi podaci o realizovani pregledima se upisuju u Centralni registar opreme pod pritiskom nadležnog ministarstva.

4. Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom

Zavod za zavarivanje je Imenovano telo (Notified Body) za razvrstavanja opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, (Sl. gl. RS br. 87/2011 i 75/2013).

Imenovanje tela za razvrstavanje opreme pod pritiskom obuhvata kategorizaciju i razvrstavanje opreme pod pritiskom i evidentiranje opreme pod pritiskom razvrstane u visok nivo opasnosti u Centralnom registru nadležnog ministarstva.

Obaveza vlasnika/korisnika opreme pod pritiskom je da angažuje imenovano telo za razvrstavanje koje mu kroz postupak razvrstavanja definiše da li predmetna oprema pod pritiskom spada u visok ili nizak nivo opasnosti.

Nakon realizacije aktivnosti razvrstavanja Imenovano telo vlasniku/korisniku opreme dostavlja Izveštaj o razvrstavanju i Evidencione listove za onu opremu pod pritiskom koja je razvrstana u visok nivo.

U evidencionom listu se nalaze svi osnovni podaci o opremi pod pritiskom, radni i ispitni parametri, dimenzije i kvalitet osnovnog materijala od koga je izrađena.

Pored podataka o opremi Evidencioni list sadrži podatak o vrsti programa ispitivanja tokom eksploatacije (redovan ili poseban), periodiku i vrstu obavljanja redovnih periodičnih pregleda.

Vlasnik/korisnik opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti je u obavezi da angažuje Imenovano telo za preglede i ispitivanja koje periodično kontroliše predmetnu opremu u skladu sa periodikom definisanom u Evidencionom listu.

Ukoliko je oprema pod pritiskom razvrstana u nizak nivo opasnosti, periodične preglede i ispitivanja ove opreme obavlja sam vlasnik/korisnik, a može angažovati i imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom.

5. Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom

Zavod za zavarivanje je Imenovano telo (Notified Body) za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe, (Službeni glasnik RS br. 104/16, 83/18, 95/2018 - drugi zakon i 10/2019 - drugi zakon) i Uredbom o pokretnoj opremi pod pritiskom (Sl. gl. RS, br. 120/2017).

Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom obuhvata Kontrolisane pokretne opreme pod pritiskom prema poglavlju 6.2 ADR (Međunarodni pravilnik o transportu opasne robe u drumskom saobraćaju) – boce, njihovi ventili i ostali pribor:

 • Odobrenje tipa
 • Prvo kontrolisanje i ispitivanje
 • Nairanje proizvodnje
 • Nadziranje službe za kontrolisanje
 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti
 • Periodično kontrolisanje i vanredne provere

Rešenja o imenovanju tela pogledajte na sledećim linkovima: