Istorijat - Zavod za zavarivanje

Zavod za zavarivanje je nezavisna organizacija, osnovana 1958. godine kao specijalizovana ustanova za profesionalno pružanje usluga u zavarivanju.

 

Zavod je osnovan od strane strukovne asocijacije inženjera, tehničara i zavarivača - Društva za unapređenje zavarivanja u Srbiji, sa ciljevima i zadacima: unapređenje i popularizacija tehnike zavarivanja u industriji i zanatstvu; obrazovanje i usavršavanje zavarivačkih kadrova svih profila; uvođenje novih postupaka zavarivanja; uvođenje provere osposobljenosti zavarivača i kvalifikacije tehnologije zavarivanja; kontrola kvaliteta zavarivačkih radova, zavarenih proizvoda i konstrukcija. Ubrzo posle formiranja, 1960. godine, Zavod je proširio svoju delatnost istraživačko-razvojnim uslugama, a formirana je i dokumentaciona služba sa ciljem prikupljanja i objavljivanja naučno-tehničkih informacija iz oblasti zavarivanja.

 

Tokom svog postojanja, sledeći zahteve privrede, Zavod je prilagođavao svoju delatnost i organizaciju uslovima tržišta.

 

Početno delovanje Zavoda u obrazovanju bilo je obučavanje zavarivača, a potom zavarivača-instruktora. Nakon prvih godina proširena je aktivnost i na obrazovanje tehničara i inženjera na specijalističkim kursevima i toj tradiciji Zavod je ostao veran i danas. Osamdesetih godina uveden je još jedan vid obrazovanja – obuka kadrova za ispitivanje bez razaranja. Takođe je organizovan niz specijalizovanih seminara sa različitim temama, sa ciljem osavremenjivanja znanja velikog broja već obučenih stručnjaka za zavarivanje.

 

 

Danas, obrazovanje osoblja za zavarivanje Zavod obavlja prema međunarodnim standardima u skladu sa odgovarajućim programima obuke.

 

U okviru usluga kontrole kvaliteta i vršenja nadzora, primenjivala su se uobičajena mehanička, metalografska i tehnološka ispitivanja, a kasnije i ispitivanja bez razaranja, kao provera i druga specifična ispitivanja, i obavljali poslovi: kontrola opreme, kontrola postrojenja i konstrukcija u eksploataciji prijem opreme, cevovoda i konstrukcija tehnički pregled, prijem i održavanje namenskih objekata; kontrola kvaliteta proizvoda i delova opreme pri proizvodnji i pri prijemu/isporuci; nadzor nad izvođenjem zavarivačkih radova; nadzor nad izvođenjem katodne zaštite; kontrola investiciono-tehničke dokumentacije; nostrifikacija tehničke dokumentacije radi usklađivanja sa važećim propisima i sl. Danas, sledeći zahteve međunarodno razvijenih sistema za ocenjivanje usaglašenosti, ove poslove obavljaju posebne organizacione celine Zavoda – Laboratorija i Kontrolno telo.

 

Od 1974. godine Zavod je svoje mesto našao kao kvalifikovana institucija za proveru i ocenu sposobnosti proizvođača proizvoda i konstrukcija koje se izvode zavarivanjem, u skladu sa standardima koji su važili kao osnova za obezbeđivanje kvaliteta zavarivačkih radova, i izdavanje „Svedočanstva o sposobnosti pogona“.

 

Takođe, Zavod je formirao radionicu za pružanje usluga popravke zavarivanjem i postupcima srodnim zavarivanju (navarivanje, termičko nabrizgavanje), koje su našle značajnu primenu u revitalizaciji opreme i alata, sa tehnološkim rešenjima proverenim u daljoj eksploataciji i ocenjenim kao uspešnim za radni vek.

 

POLITIKA KVALITETA