13.3.2024.

OBUKA I SERTIFIKACIJA, IBR, NIVO 3

Obaveštavamo vas da će Zavod za zavarivanje d.o.o. Beograd od maja meseca 2024. godine početi sa održavanjem obuka za BASIC (osnovni kurs - preduslov za nivo 3) i metode ispitivanja bez razaranja nivoa 3:
 

- Vizuelno ispitivanje, nivo 3 (VT3);

- Ispitivanje penetrantima, nivo 3 (PT3);

- Ispitivanje magnetnim česticama, nivo 3 (MT3);

- Ultrazvučno ispitivanje, nivo 3 (UT3) i

- Radiografsko ispitivanje, nivo 3 (RT3).

 

Sertifikaciju za nivo 3 će sprovoditi Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o Zagreb (HDKBR), koje je akreditovano u skladu sa standardom EN ISO 17024, za oblast sertifikacije osoblja za ispitivanja bez razaranja prema standardu EN ISO 9712 i koje je ovlašćeno za izdavanje odobrenja za IBR osoblje u skladu sa Evropskom Direktivom za opremu pod pritiskom (2014/68/EU - PED, Aneks I, paragraf 3, stav 3.1.3).

 

Kandidati koji uspešno polože kvalifikacioni ispit za sertifikaciju i ispune ostale neophodne uslove definisane standardima stiču sertifikat za metodu nivoa 3 u skladu sa standardom EN ISO 9712 i opciono u skladu sa PED.

 

Preduslov za pohađanje obuka i sertifikaciju za pojedinačne metode nivoa 3 je završena obuka BASIC i položen kvalifikacioni ispit BASIC.

 

Kandidati koji su kvalifikacioni ispit BASIC položili kod drugih sertifikacionih tela mogu dostaviti dokaz o položenom ispitu na proveru i ukoliko sertifikaciono telo HDKBR prihvati kvalifikaciju kandidatu će biti omogućeno da se prijavi direktno na obuku za željenu metodu nivoa 3, bez potrebe za ponovnim polaganjem ispita BASIC.

 

Obuke i kvalifikacioni ispiti održavaće se u poslovnim prostorijama Zavoda za zavarivanje u Beogradu.

 

Više informacija i termini prvih obuka biće objavljeni u toku marta.

 

 
 

 

KONTAKT OSOBE ZA OBUKE

 

Uroš Lukić, master inž. maš., IBR – Nivo 3
Rukovodilac sektora Obrazovanje i obuke
Telefon: +381 62 80 23 281
E-mail: obrazovanje@zzz.co.rs

 

KONTAKT OSOBA ZA SERTIFIKACIJU

 

Dragana Kuzmanović, dipl. inž., IWE
Telefon: +381 62 80 23 228
E-mail: draganakuzmanovic@zzz.co.rs