Kako steći sertifikaciju EN ISO 3834 - Zavod CERT

Postupak

1. Proizvođač identifikuje nivo zahteva kvaliteta prema EN ISO 3834 koji je odgovarajući ili koji se zahteva za proizvod koji izrađuje. U slučaju nedoumice, može se obratiti ZAVOD-CERT-u za savet.

 

2. Proizvođač uspostavlja i implementira sistem menadžmenta zavarivačkim aktivnostima prema odabranom nivou zahteva kvaliteta EN ISO 3834. Pomoću liste pitanja za samoocenjivanje preispituje sopstveni sistem menadžmenta pri zavarivanju.

 

3. Proizvođač upućuje ZAVOD-CERT-u pisani zahtev za sertifikaciju na adresu: Zavod za zavarivanje – ZAVOD-CERT, 11050 Beograd, Grčića Milenka 67 ili e-mail: office@zzz.co.rs. Uz zahtev može dostaviti i popunjeni obrazac „Informativni upitnik“.

 

4. Na osnovu podataka iz „Informativnog upitnika“ ZAVOD-CERT procenjuje obim i cenu posla i dostavlja proizvođaču ponudu za sertifikaciju. Proizvođač prilikom ugovaranja može da se izjasni za realizaciju preliminarne posete tokom koje treba da se oceni njegova spremnost za ulazak u postupak sertifikacije. Preliminarnu proveru obavlja nadležno lice iz ZAVOD-CERT-a.

 

5. Nakon prihvatanja ponude, ZAVOD-CERT imenuje tim ocenjivača, a podnosiocu zahteva dostavlja odgovarajući „Upitnik o zahtevima kvaliteta“ koji proizvođač popunjava i vraća ZAVOD-CERT-u zajedno sa drugom dokumentacijom koja se od njega zahteva. Od proizvođača se traži pismena saglasnost za imenovani tim ocenjivača.

 

6. Vodeći ocenjivač pregleda podatke iz Upitnika i priložene dokumentacije, izrađuje plan ocenjivanja i utvrđuje termin ocenjivačke posete. Proizvođač treba da se saglasi sa predloženim terminom posete.

 

7. Tim ocenjivača sprovodi ocenjivanje na licu mesta. Provera i verifikacija implementacije i usaglašenosti proizvođača sa odabranim delom EN ISO 3834 obavlja se kroz razgovore, pregled i analizu dokumentacije, uvid u organizaciono-proizvodne uslove, neposredno posmatranje aktivnosti u zavarivačkim pogonima. Značajna aktivnost u toku ocenjivačke posete je razgovor sa odgovornim koordinatorom zavarivanja.

 

8. Nakon ocenjivanja, vodeći ocenjivač izrađuje “Detaljni izveštaj o ocenjivanju” koji sadrži i sve nalaze o utvrđenim neusaglašenostima i primedbama i rokovima za njihovo otklanjanje. Proizvođač mora da se izjasni o prihvatljivosti izveštaja.

 

9. Proizvođač treba da u definisanom roku otkloni utvrđene neusaglašenosti i dokaze o tome dostavi vodećem ocenjivaču. Radi verifikacije sprovedenih korektivnih mera, vodeći ocenjivač može uključiti i naknadnu proveru.

 

10. Pošto su otklonjene sve utvrđene neusaglašenosti, vodeći ocenjivač izrađuje “Završni izveštaj o ocenjivanju” sa predlogom za sertifikaciju i dostavlja menadžeru šeme sertifikacije ZAVOD-CERT-a. ZAVOD-CERT donosi odluku o dodeljivanju sertifikacije.

 

11. ZAVOD-CERT dostavlja proizvođaču sertifikat o ispunjenju zahteva za kvalitet prema odgovarajućim delu EN ISO 3834, sa definisanom oblašću primene sertifikacije.

 

12. ZAVOD-CERT prati, kroz periodične nadzore, da li sertifikovani proizvođač kontinualno ispunjava utvrđene kriterijume šeme sertifikacije, odnosno stalnu usaglašenost sa EN ISO 3834. 13. Posle isteka roka na koji je sertifikat izdat, na zahtev proizvođača, vrši se ponovno ocenjivanje radi obnavljanja sertifikacije.

 

Preuzmite informativni upitnik na sledećem linku: INFORMATIVNI UPITNIK.