Obaveze sertikovanih proizvođača i podnosilaca zahteva za sertifikaciju prema EN ISO 3834 - Zavod CERT

Sertifikovani proizvođač i preduzeće - podnosilac zahteva za sertifikaciju prema EN ISO 3834 se obavezuje:

 

1. Da će, po podnošenju zahteva, pružiti ZAVOD-CERT-u sve tačne podatke u pogledu identiteta firme, registrovane delatnosti, odgovornih lica, dosadašnjih ovlašćenja i priznate kompetentnosti, kao i druge podatke koji su relevantni za sve faze sertifikacije, i da će sarađivati sa timom ocenjivača i drugim službenim licima ZAVOD-CERT-a.

 

2. Da će uredno izmirivati sve finansijske obaveze i naknade koje proizilaze iz sticanja i održavanja sertifikacije.

 

3. Da će u svojoj proizvodnji, koja proizilazi iz dodeljene sertifikacije, uvek biti usaglašen sa relevantnim odredbama koje su poslužile kao osnova za sertifikaciju.

 

4. Da će bez odlaganja, a najkasnije u roku od mesec dana, obavestiti ZAVOD-CERT o svim promenama koje utiču na uslove pod kojima je dodeljena sertifikacija, a koje su nastupile za vreme trajanja sertifikacije. Primeri tih promena su: organizacioni status ili vlasništvo; ključno osoblje u upravljanju ili tehničko osoblje; kontakt adrese; obim poslova u okviru sertifikacije; glavne promene procesa proizvodnje.

 

5. Da će omogućiti predstavnicima ZAVOD-CERT-a praćenje usaglašenosti sa šemom sertifikacije i odgovarajućim kriterijumima za sertifikaciju (pri početnoj sertifikaciji, nadzoru, obnavljanju sertifikacije i rešavanju po prigovorima), što najmanje podrazumeva:

 

  • sprovođenje odgovarajućih ocenjivanja/provera od strane predstavnika ZAVOD-CERT-a, po dogovorenom rasporedu, kako bi se ZAVOD-CERT uverio i potvrdio kompetentnost proizvođača za izvođenje zavarivačkih radova;
  • pristup predstavnika ZAVOD-CERT-a svim relevantnim područjima proizvodnje, radi osvedočenja u obavljanje zavarivačkih aktivnosti pod sertifikacijom;
  • pristup uređajima i opremi u cilju njihovog ocenjivanja prema propisanim kriterijumima;
  • proveru dokumenata, uključujući izveštaje, sertifikate i druge zapise relevantne za aktivnosti pod sertifikacijom;
  • pristup osoblju za koordinaciju pri zavarivanju i proveru njihove kompetentnosti.

 

6. Da će svoju sertifikaciju objavljivati na način da takva objava predstavlja stvarni i tačni prikaz sposobnosti za proizvodnju koju ta sertifikacija obuhvata i da će sertifikaciju koristiti vodeći računa da se ne stvara nedoumica u pogledu obima i sadržaja dodeljene sertifikacije (Pravila za korišćenje sertifikacije).

 

7. Da će, po prijemu prigovora koje mu dostave kupci, u vezi sa usaglašenošću sa zahtevima odgovarajućeg standarda, utvrditi karakter i opravdanost takvih prigovora, preduzeti odgovarajuće mere u odnosu na nedostatke koji utiču na usaglašenost sa zahtevima za sertifikaciju i staviti na raspolaganje zapise o tome predstavnicima ZAVOD-CERT-a, kada se to zahteva.

 

8. Da će se povinovati posebnim odlukama ZAVOD-CERT-a kojima se privremeno redukuje, ograničava, suspenduje ili oduzima dodeljena sertifikacija, koje su kao mera donete zbog povrede zahteva sadržanih u ovom dokumentu.