Lista pitanja za samoocenjivanje - Zavod CERT

Proizvođač može da sprovede samoocenjivanje do kog stepena ispunjava zahteve kvaliteta pri zavarivanju preispitivanjem svojih sledećih aktivnosti:

 

1. Da li je osoblje za koordinaciju pri zavarivanju imenovano i da li ima jasno definisane zadatke i odgovornosti?

 

2. Da li je imenovan odgovorni koordinator zavarivanja i da li postoje dokazi za njegove odgovarajuće kvalifikacije i ovlašćenja?

 

3. Da li su pri sprovođenju preispitivanja zahteva za proizvod i tehničko preispitivanje obuhvaćena najmanje pitanja koja su navedena u EN ISO 3834-2 ili -3?

 

4. Da li su sve podugovorene aktivnosti i usluge koje se odnose na zavarivanje, vezano za proizvod o kojem se radi, u potpunosti usaglašene sa zahtevima EN ISO 3834-2 ili -3?

 

5. Postoji li dokumentacija iz koje se vidi da su zavarivači i operateri zavarivanja kvalifikovani u skladu sa odgovarajućim standardima?

 

6. Postoji li dokumentacija iz koje se vidi da je osoblje koje obavlja ispitivanja bez razaranja sertifikovano u skladu sa standardom EN 473 (ISO 9712)?

 

7. Da li su raspoloživa postrojenja i oprema pogodni za pripremu, izvođenje procesa, ispitivanje, manipulaciju, zajedno sa sigurnosnom opremom i zaštitnom odećom?

 

8. Postoji li spisak opreme koja će se koristiti za proizvodnju o kojoj je reč, sa opisom i podacima o kapacitetu i mogućnostima?

 

9. Postoji li dokumentovani plan proizvodnje koji sadrži najmanje elemente date u EN ISO 3834-2 ili -3?

 

10. Da li postoje specifikacije tehnologije zavarivanja (WPS) sačinjene u skladu sa određenim standardom i da li su one kvalifikovane u skladu sa odgovarajućim standardom?

 

11. Da li je uspostavljen sistem kontrole zapisa o kvalitetu kao što su WPS, kvalifikacije tehnologije zavarivanja i sertifikati zavarivača i dr.?

 

12. Da li postoji pisana procedura za upravljanje potrošnim materijalima kako bi se osigurala usaglašenost sa proizvođačkom specifikacijom?

 

13. Da li je uspostavljen sistem označavanja i uskladištenja osnovnog materijala na takav način da ne dođe do nepovoljnog uticaja i zamene identifikacije?

 

14. Ako se zahteva termička obrada nakon zavarivanja, postoji li pisana procedura, zapis o izvršenom postupku i sledljivost zapisa sa proizvodom kojim se prikazuje usaglašenost sa procesom?

 

15. Da li je uspostavljen sistem upravljanja kontrolisanjem i ispitivanjem pre, u toku i posle zavarivanja?

 

16. Da li je uspostavljen sistem za etaloniranje ili validaciju opreme za merenje, kontrolisanje i ispitivanje koja se koristi za ocenu kvaliteta zavarene konstrukcije?

 

17. Da li se, pre početka proizvodnje i u dogovoru sa kupcem, utvrđuje i dokumentuje postupak za upravljanje neusaglašenim proizvodima i njihovu popravku?

 

18. Da li se u dogovoru sa kupcem utvrđuju zahtevi za ispitivanje partije potrošnog materijala, identifikaciju i sledljivost i obezbeđenje zapisa o kvalitetu?

 

Preuzmite informativni upitnik na sledećem linku: INFORMATIVNI UPITNIK.