Standard EN ISO 3834 - Zavod CERT

EN ISO 3834 (ISO 3834) je evropski (međunarodni) standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju koji:

 

  • se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem;
  • specificira zahteve koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda;
  • podstiče aktivni pristup menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje, orijentisan na proizvod/proces;
  • takođe, on je sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda.

 

Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

 

EN ISO 3834 „Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala“ se sastoji iz šest delova:

 

  • EN ISO 3834-1: „Kriterijumi za izbor odgovarajućeg nivoa zahteva kvaliteta“
  • EN ISO 3834-2: „Opšti zahtevi kvaliteta“
  • EN ISO 3834-3: „Standardni zahtevi kvaliteta“
  • EN ISO 3834-4: „Osnovni zahtevi kvaliteta“
  • EN ISO 3834-5: „Dokumenti sa kojima je neophodno usaglasiti tvrdnju o usaglašenosti zahteva kvaliteta ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4“
  • EN ISO 3834-6: „Uputstva za implementaciju ISO 3834“

 

Srpski standard SRPS EN ISO 3834 je u celosti prihvaćen evropski standard EN ISO 3834 (šest delova), a može se nabaviti u Institutu za standardizaciju Srbije.