Suspenzija sertifikacije - Zavod CERT

ZAVOD-CERT-a može doneti odluku o suspenziji sertifikacije kao posledicu:

 

  • odstupanja od usaglašenosti sa zahtevima, koja nisu takva da bi se naložilo oduzimanje sertifikata, ali nisu otklonjena u dogovorenom roku;
  • neadekvatnog korišćenja sertifikata;
  • promena u organizaciji proizvođača koje su na snazi ali ZAVOD-CERT nije obavešten o tome ili nije sproveo ocenjivanje.
  •  

ZAVOD-CERT proizvođaču mora dostaviti pismeno obaveštenje o suspenziji sertifikacije, zajedno sa razlozima za donošenje takve odluke i uslovima pod kojima će proizvođač moći ponovo da koristi sertifikaciju. Od proizvođača se zahteva da informiše svoje aktuelne klijente o nastaloj situaciji.

 

ZAVOD-CERT će suspenziju sertifikacije naznačiti u Registru sertifikovanih proizvođača. Suspenzija prestaje samo kada ZAVOD-CERT verifikuje da je usaglašenost sa zahtevima ponovo uspostavljena. O prestanku suspenzije proizvođač mora da bude pismeno obavešten, a novonastali status proizvođača zapisan u Registru sertifikovanih proizvođača.

 

Ukoliko proizvođač ne otkloni neusaglašenosti u zadatom roku, sertifikacija će biti oduzeta.