Prestanak važenja sertifikacije - Zavod CERT

Odricanje sertifikacije

 

Proizvođač može da odustane od sertifikacije iz bilo kog razloga i u bilo koje vreme, pismenim obraćanjem ZAVOD-CERT-u. Nakon odricanja sertifikacije proizvođač mora da:

 

 • vrati sertifikat ZAVOD-CERT-u;
 • prestane da koristi kopije sertifikata;
 • ukloni sa svoje dokumentacije i štampanog materijala svako pozivanje na sertifikaciju za EN ISO 3834.

 

ZAVOD-CERT će iz Registra sertifikovanih proizvođača brisati proizvođača o kojem se radi. Ako proizvođač ponovo zatraži sertifikaciju mora podneti novi zahtev.

 

Opoziv sertifikacije

 

ZAVOD-CERT-a MOŽE doneti odluku o oduzimanju sertifikacije kao posledicu:

 

 • značajnih odstupanja od usaglašenosti sa zahtevima;
 • zloupotrebe sertifikata;
 • promena u organizaciji proizvođača koje nisu prihvatljive za ZAVOD-CERT;
 • odbijanja da se omoguće nadzorna ocenjivanja ili provere;
 • prestanka aktivnosti koje su pod sertifikacijom.

 

Proizvođač se mora pismeno obavestiti o opozivu sertifikacije zajedno sa razlozima za donošenje takve odluke. Ujedno, od proizvođača se zahteva da:

 

 • sertifikat vrati ZAVOD-CERT-u;
 • prestane da koristi kopije sertifikata;
 • ukloni sa svoje dokumentacije i štampanog materijala bilo kakvo pozivanje na oduzetu sertifikaciju.

 

U međuvremenu ZAVOD-CERT će proizvođača brisati iz Registra sertifikovanih proizvođača. Ukoliko proizvođač odluči da ponovo stekne sertifikaciju, on mora podneti sasvim novi zahtev