Pravila za korišćenje sertifikacije - Zavod CERT

Sertifikovani proizvođač zavarenih proizvoda i konstrukcija ima pravo da objavljuje svoju sertifikaciju na način koji njemu odgovara, uz poštovanje sledećih pravila:

 

1. Objavljivanje sertifikacije mora da bude samo za aktivnosti koje se odnose na obim sertifikacije, na način koji prikazuje istinitu i tačnu sliku o sposobnosti proizvođača koja je pokrivena sertifikacijom. Ne sme da dođe do zabune oko sertifikovanih i nesertifikovanih zavarivačkih aktivnosti.

 

2. Sertifikacija se može štampati u katalozima i prospektima samo uz saopštavanje punog naziva za šta je proizvođač sertifikovan. Obavezno je navođenje standarda prema kojem je dodeljena sertifikacija.

 

3. Pri objavljivanju sertifikacije, proizvođač se poziva na sertifikaciono telo koristeći izraz: „Sertifikovan od strane Zavoda za zavarivanje - ZAVOD-CERT”.

 

4. Proizvođač ne sme da vrši izmene na sertifikatu ili kopijama sertifikata.

 

5. Proizvođač sme da koristi kopije sertifikata samo u celosti, uključujući i prilog sertifikatu (Opseg važenja sertifikata).

 

6. Proizvođač ne sme da objavljuje ili koristi dodeljenu sertifikaciju za proizvodnju koja je izvan specificiranog područja važenja (opsega) dodeljene sertifikacije.

 

7. Sertifikacija ne sme da se ističe na proizvodima koje proizvođač izrađuje, na njihovom pakovanju i/ili ambalaži, niti sme da se poziva na sertifikaciju tako da treća lica može dovesti u zabludu da je reč o sertifikovanom proizvodu.

 

8. Proizvođač ne sme da se poziva na sertifikaciju na način kao da je u pitanju akreditacija.

 

9. Proizvođač ne sme da koristi sertifikaciju na takav način da iz njega proističe da je ZAVOD-CERT odgovoran za zavarivačke aktivnosti proizvođača.

 

ZAVOD-CERT će oduzeti sertifikaciju ukoliko proizvođač, prema saznanjima ZAVOD-CERT-a i objektivnim dokazima, u obavljanju svojih aktivnosti koristi sertifikaciju na način koji narušava ugled ZAVOD-CERT-a i umanjuje njegov kredibilitet.